Obadja, klein en... fijn?!

De profeet Obadja spreekt oordeelswoorden in een specifieke historische situatie. Dat is niet zozeer fijn, bemoedigend, vertroostend. Zou het daarom zijn dat er zo weinig uit dit boekje gelezen en gepreekt wordt? De vraag stellen is hem beantwoorden met een preekpoging. Zo heb ik het kleinste boekje van het Oude Testament ter hand genomen.

Komende zondag hoop ik voor de derde keer vanuit Obadja te preken. Nadat ik aan het boekje was begonnen met de verwachting van één preek, groeide gaande weg het inzicht dat het drie preken zouden worden. Omdat er uitleg nodig is, maar zeker ook omdat de inhoud dat 'verdiend'.

Het hielp mij om de eigen positie van Edom te verstaan, als nakomelingen van Esau en zo dus als broedervolk. Vandaar een eigen positie voor deze profetie tegen Edom? Als historische context zie ik de val van Jeruzalem en de wegvoering van Juda in Ballingschap (568 v. Chr.).

Inhoudelijk viel mij allereerst het midden van vers 13 op: "u, juist u, had niet mogen..." In de opsomming van 8 aanspraken richting Edom wordt hier de persoonlijke aanspraak met de verdubbeling nog eens versterkt. Zo spreekt de Heere ook ons aan op onze daden. En houden wij er rekening mee dat onze daden hun weerslag hebben in de omgang met de Heere?

In de tweede preek heb ik stilgestaan bij vers 15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren! Het klinkt massief en haast dreigend, dat God straft door het kwaad wat Edom deed nu aan Edom zelf te voltrekken. Het was een tekst waar ik over stuikelde bij de lezing. En dan geld dat wellicht ook voor anderen. Vandaar de keuze om deze tekst voor de verkondiging centraal te stellen.

Vanuit een belangrijke basisregel voor Bijbeluitleg, plaats je deze tekst in het licht van geheel de Bijbel. Schrift met Schrift vergelijken. Is dat een ouder regel alleen voor Edom? Je komt vergelijkbare uitspraken tegen bij andere profeten. En let op wat Christus Zelf sprak in Matth. 7: 2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Maar zegt Ps. 103: 10 niet precies het tegenovergestelde? Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

Het werd mij duidelijk hoe vers 15 eigenlijk toont dat God in het voltrekken van het oordeel eerlijk zal handelen. Niet de straf van alle heidenen zal op Edom rusten, maar de straf van hun eigen kwaad. Proportioneel geweld om zo te zeggen. Wat is de Bijbel rijk met het evangelie wat ons de diepe ernst van de zonde en Gods toorn laat beseffen, maar ook de rijkdom van Gods genade in Christus schenkt om ons tot liefde dienst aan te sporen!

Voor de eredienst van aankomende zondag ligt de focus op het laatste stukje van Obadja's profetie. In het slot wordt een het oordeel over Edom breder getrokken naar alle heidenvolken. Tegelijk is en voluit aandacht voor het heilsperspectief voor Israël (Jozef) en Juda (Jakob), en een centrale aandacht voor Sion als heilsplaats. Sion heet 'Mijn heilige berg' en staat symbolisch tegenover het bergachtige gebied waar de Edomieten woonden en waarvan Edom dacht dat het haar veiligheid gaf.

Vanuit de brede keuze van Obadja 16-21 is het een noodzaak om meer specifiek een tekst te selecteren voor de verkondiging.

Er spelen meerdere thema's in meerdere teksten:

- aandacht voor de verlossers (v.21).

- aandacht voor Sion/Jeruzalem (v 16,17,21)

- aandacht voor verhouding heiden / Israël

- aandacht voor vlam/vuur bij Jakob/Jozef (v. 18) Vuur als oordeel of als aanwezigheid van God (Heilige Geest)

- aandacht voor de landbelofte (v. 19-20).

- aandacht voor het koningschap van de Heere God (v.21)

Ik beweeg uiteindelijke vooral naar vers 21, om vanuit het perspectief van het koningschap de lijn voor Israël te zien én daar vanuit ook de lijn naar de gelovigen. Ik wil dan de 'landbelofte' niet alleen historisch maar ook geestelijke duiden. Waardevol vind ik wat ik las: "God geeft niet alleen terug wat is verloren, maar méér dan dat. Het geloof mag rusten op en uitzien naar de vervulling van AL Gods beloften."

Zo is Obadja: klein van omvang. maar fijnzinnig geladen met een rijk perspectief van het evangelie!