top of page

PREEKTEKSTKEUZE

Op deze site deel ik mijn bevindingen van mijn onderzoek naar de praktijk van de vrije preektekstkeuze.

Als predikant mag ik het woord van de HEERE (bijna) wekelijks verkondigen.

 

Maar wát dient er in de verkondiging aan de orde te komen?

En dan bedoel ik niet de hoofdlijnen van ellende, verlossing en dankbaarheid.

En het werk van God Drie-enig. En de oproep tot geloof en bekering versterkt

met de onderwijzing in vermaning en vertroosting van de gelovigen, en al

dergelijke wezenlijke zaken.

Een eerste en voor mij zeer gewichtige keuze, is de keuze voor een

tekstgedeelte. In de gemeenten waar ik voorga wordt geen gebruik gemaakt

van voorgegeven leesroosters. Er moet dus door mij als voorganger een keuze worden gemaakt. Deze keuze zal immers bepalend zijn voor de inhoud van de verkondiging.

Op deze site deel ik mijn gedachten en verkenningen rond dit thema. 

In het kader van de afronding van de kerkelijke opleiding binnen de PKN heb ik een onderzoek verricht naar de praktijk van de vrije preektekstkeuze.

In de praktijk van de calvinistische kerken won de vrijheid van de predikanten het van de binding aan een rooster, anders dan in de lutherse en anglicaanse kerken, die trouw bleven aan het (enigszins gewijzigde) middeleeuwse leesrooster. Bij de Gereformeerden in Nederland bleef het accent van de liturgie sterk liggen op de prediking. Tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw was de vrije tekstkeuze kenmerkend voor de kerken van gereformeerde origine. Bij de keuze speelde wel het moment binnen het kerkelijk jaar een rol.

De praktijk van de vrije preektekstkeuze tegen het Licht

In het kader van de afronding van de kerkelijke opleiding heb ik een onderzoek verricht naar de praktijk van de vrije preektekstkeuze.

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen. Allereerst en historisch en theoretische benadering van het vraagstuk van de vrije tekstkeuze. Vervolgens heb ik de gegevens geanalyseerd van de gekozen preekteksten binnen één gemeente over een periode van 25 jaar. Het onderzoek behelst de praktijk in een gemeente die zich verwant weet met het gedachtegoed van de Gereformeerde Bond binnen de PkN.

Qua gegevens beschikken we over 3110 lezingen.

Deze zijn niet allemaal geschikt voor analyse omdat sommige niet volledig zijn, of omdat ze een specifieke achtergrond hebben.

Er moeten dus 182 lezingen van huwelijksdiensten uitgesloten worden, 253 diensten waarin een deel van de Heidelberger Catechismus werd bepreekt, in 35 diensten stond een artikel van de NGB centraal. 34 lezingen waren vanwege onvolledigheid onbruikbaar.

 

Voor de analyse bleven 2606 lezingen beschikbaar, inclusief de diensten die ‘gekleurd’ zijn door het kerkelijk jaar.

KORT OVERZICHT

De Bijbel is onderverdeeld in 66 Bijbelboeken en in totaal 1189 hoofstukken. In mijn overzicht van de onderzoeksresultaten werk ik met een indeling in 9 vaker toegepaste categoriën.  Deze grafiek toont het aantal hoofdstukken per categorie.

Van de onderzochte lezingen in 25 jaar tijd geeft bovenstaande grafiek de percentage weer van de gekozen hoofdstukken. Dus in 38% van de eredienst werd de preektekst gekozen uit één van de evangeliën. Terwijl zijn maar 7% (zie links) van de hoofdtsukken bevat.

bottom of page