IN DE FEITEN

Onderzoek naar de feiten

Om de theorie te kunnen spiegelen en het persoonlijke vermoeden van een bepaalde eenzijdigheid in de tekstkeuze te kunnen toetsen, heb ik een onderzoek verricht op basis van gegevens uit de praktijk.

Als bron voor dit onderzoek dienden de gegevens van de preekbeurten die verzorgd zijn in een middelgrote gemeente van Hervormd Gereformeerde signatuur in het midden van het land. Sinds 27 april 1979 is daar aan de voorgangers gevraagd om de tekst van de preek te noteren in een notitieboek. Soms is alleen de perikoop of het hoofdstuk vermeld, op andere momenten is de notering meer specifiek met een bepaalde tekst of een deel van een tekst (bijv. Luk 2:34b). Gedurende de eerste jaren is soms ook het thema/de titel van de preek vermeld maar deze informatie is niet in dit onderzoek opgenomen. Ik wijs er op dat mijn onderzoek zich uitsluitend richtte op de bijbellezingen/preekteksten. De vraag naar de inhoud van de betreffende preken is een volgende stap is, die op basis van deze gegevens niet te zetten is.

Vanwege de beperkte mogelijkheden rond dit onderzoek, was een selectie uit de totale informatie noodzakelijk. De vergelijking is uitgestrekt over een periode van 25 jaar en richt zich slechts op de morgendiensten, aangevuld met eventuele doordeweekse diensten en de diensten op de tweede feestdagen. De diensten van zondagavond zijn buiten beschouwing gelaten omdat de hoeveelheid te verwerken informatie aanzienlijk toe zou nemen en omdat deze diensten met grote regelmaat leerdiensten zijn. Bij deze diensten is meestal geen schriftlezing vermeld, maar een gedeelte uit de kerkelijke belijdenisgeschriften.

Selectie

Over het geheel van de Bijbel komt dat er op neer dat er bij 2606 lezingen, slechts uit 49,5% van de hoofdstukken in de Bijbel werd gelezen! Uit ieder gelezen hoofdstuk is gemiddeld 4,4 keer gelezen, terwijl 601 hoofdstukken geheel niet zijn gelezen.

Wanneer het totaal van 2606 lezingen wordt bekeken, dan ziet het er in schama als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het OT is de verdeling vrij evenwichtig tussen de verschillende categorieën. Binnen het NT krijgen, zoals te verwachten, vooral de Evangeliën veel aandacht. De brieven van Paulus volgen op een duidelijke tweede plaats.

Deze verschillen werken in min of meer gelijke mate door wanneere de lezingen worden opgesplits tussen gastvoorgangers en de eigen gemeentepredikant:

Conclusies

Zoals werd verwacht blijkt dat de preekteksten voornamelijk uit een relatief klein deel van de Bijbel werden gekozen. Het goed reformatorische principe luidt Sola Scriptura. Uit de gegevens van dit onderzoek blijkt dat het daarbij echter niet automatisch ook gaat om het Tota Scriptura. Er blijkt duidelijk sprak te zijn van een canon binnen de canon.

De witte vlekken in de Bijbel lagen in de volgende 11 bijbelboeken waaruit weinig (minder dan 20% v.d hoofdstukken) Leviticus, Jozua, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Spreuken, 2 Samuël, 2 Kronieken, Jeremia, Ezechiël.

Uit 9 Bijbelboeken geen enkele keer gelezen: 1 Kronieken, Amos, Obadja, Nahum, Habakuk, Zefanja, 2 Thessalonicenzen, Filemon, en 3 Johannes.